PROFIL

POPLATKY

Na základe Všeobecného záväzného nariadenia mesta Vráble č. 7/2022 o určení výšky príspevkov pre školy  a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vráble  od 1. januára 2023 sa príspevok na  čiastočnú úhradu výdavkov spojených so štúdiom (školné) na mesiac mení nasledovne:

Prípravné štúdium

Hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramtatický odbor: 12 €  

Základné štúdium, prvý a druhý stupeň

Individuálne vyučovanie:  15 €

Skupinové vyučovanie:     13 €

Štúdium pre dospelých

do 25 rokov:                    18 €

nad 25 rokov:                  34 €

 

Číslo účtu:  SK4256000000002363153005  Prima banka Vráble

 

 • Žiak prispieva na štúdium v škole za každý navštevovaný odbor samostatným príspevkom mesačne.

 • Ak žiak neuhrádza určenú výšku príspevku, môže riaditeľ školy rozhodnúť o predčasnom ukončení štúdia.

 • Zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak žiak o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitého predpisu.

 

Kontakt

 • Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble
  Hlavná 1221/1, 952 01 Vráble
  /Mestský úrad Vráble 1. poschodie/
  IČO: 31827284
  DIČ: 2021025138
 • +421 37 783 34 76

Galéria